ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
loading...

Καλυψη της ΕΤΕ απο το Ελληνικό Δημόσιο

4:03 μ.μ.
Καλύφθηκαν από το ελληνικό δημόσιο τα αδιάθετα δικαιώματα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.
Ειδικότερα, στις 12.10.2010 το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το εκ του νόμου και του Καταστατικού δικαίωμα προτίμησης υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχος μέτοχος για την απόκτηση του συνόλου των 2.104.379 Νέων Μετοχών και 4.983.605 Μετατρέψιμων Ομολογιών που δεν είχαν καλυφθεί μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., στην τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ ανά Νέα Μετοχή και στην τιμή έκδοσης 5,20 ευρώ ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, καταβάλλοντας την 12.10.2010 το αναλογούν ποσό των 10.942.770,80 ευρώ και 25.914.746,00 ευρώ, αντίστοιχα.
Κατά συνέπεια, μαζί με το ποσό των 620.380.467,20 ευρώ και 1.157.816.322,00 ευρώ που είχε καταβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., αντίστοιχα, καταβλήθηκε
(i) το συνολικό ποσό των 631.323.238 ευρώ για Νέες Μετοχές (εκ των οποίων 607.041.575 ευρώ αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών και 24.281.663 ευρώ ισούται με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο»), και
(ii) το συνολικό ποσό των Μετατρέψιμων Ομολογιών, ήτοι 1.183.731.068 ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την καταβολή του συνόλου των ανωτέρω ποσών.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 3.999.749.460 ευρώ, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

0 Σχολίασε το Άρθρο...:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ